Generella problem

Vad menas med hållbar utveckling – Läs vår guide

vad menas med hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling syftar till att skapa goda sociala livsbetingelser utan att förstöra ekosystemens funktioner. Det definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillfredsställa sina egna behov. Hållbar utveckling består av tre pelare – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – som förväntas samspela och stödja varandra för att uppnå en hållbar framtid.

FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, även känd som Brundtlandrapporten, befäste begreppet och blev en överordnad princip för FN:s arbete och svensk politik. År 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att bekämpa fattigdom, ojämlikheter och klimatkrisen och uppnås till 2030.

Viktiga punkter att ta med sig

  • Hållbar utveckling syftar till att skapa goda sociala livsbetingelser utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillfredsställa sina egna behov.
  • Hållbar utveckling består av tre pelare – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som förväntas samspela och stödja varandra för att uppnå en hållbar framtid.
  • FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987 befäste begreppet hållbar utveckling och blev en överordnad princip för FN:s arbete och svensk politik.
  • År 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling, kända som Agenda 2030, som fokuserar på att bekämpa globala utmaningar och skapa en hållbar värld till 2030.
  • En omställning till ett mer hållbart samhälle är nödvändig för att säkerställa en bättre framtid för oss själva och kommande generationer.

Tre pelare i hållbar utveckling

Hållbar utveckling består av tre pelare: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre pelare, som samverkar och stödjer varandra, utgör grunden för en hållbar framtid.

  1. Miljömässig hållbarhet: För att uppnå miljömässig hållbarhet är det viktigt att bevara och skydda miljön. Det handlar om att använda resurserna på ett hållbart sätt och minska den negativa påverkan på naturen. Det inkluderar att minska utsläppen av växthusgaser, bevara biologisk mångfald och säkerställa att våra ekosystem fungerar optimalt. Genom att satsa på miljömässig hållbarhet kan vi säkerställa en bättre framtid för både människor och planeten.

  2. Social hållbarhet: Social hållbarhet handlar om att skapa rättvisa, jämlikhet och människors välbefinnande. Det innefattar att tillgodose grundläggande behov som rent vatten, tillräcklig näring, utbildning och hälsovård. Social hållbarhet handlar också om att skydda mänskliga rättigheter och främja inkludering och jämställdhet. Genom att arbeta för social hållbarhet kan vi skapa en tryggare och mer rättvis värld för alla människor.

  3. Ekonomisk hållbarhet: Ekonomisk hållbarhet handlar om att uppnå en stabil och välmående ekonomi. Det innebär att använda resurserna på ett effektivt sätt och långsiktigt sätt för att möjliggöra välstånd och utveckling för alla samtidigt som man ser till att inga resurser slösas bort. Genom att sätta hållbarhet i centrum för ekonomiska beslut kan vi skapa en hållbar ekonomi som gynnar både människor och planeten.

Globala mål och framtidens utmaningar

År 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling, även kända som Agenda 2030, som strävar efter att skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar värld till år 2030. Dessa mål har en betydande inverkan på vår framtid och poängterar vikten av hållbar utveckling för att möta globala utmaningar.

Fokus för dessa globala hållbarhetsmål ligger på att bekämpa fattigdom och ojämlikhet, hantera klimatförändringar och skydda miljön. Genom att främja hållbar energiförsörjning, skydda och återställa ekosystem, bygga hållbara städer och samhällen samt säkerställa hållbar konsumtion och produktion, strävar vi efter att skapa en mer balanserad och rättvis värld.

Dock är det viktigt att inse att dessa mål inte kan uppnås av enskilda individer eller organisationer ensamma. För att möta framtidens utmaningar krävs samarbete och insatser på alla nivåer. Regeringar, företag och enskilda individer måste tillsammans arbeta för en omställning till ett mer hållbart samhälle som gynnar oss själva och kommande generationer.

Globala hållbarhetsmål och betydelsen av hållbar utveckling är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför idag. Genom att ta ansvar och agera kan vi säkerställa en bättre framtid för oss själva och kommmande generationer.

FAQ

Vad menas med hållbar utveckling?

Hållbar utveckling syftar till att skapa goda sociala livsbetingelser utan att förstöra ekosystemens funktioner. Det definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillfredsställa sina egna behov.

Vilka är de tre pelarna i hållbar utveckling?

De tre pelarna i hållbar utveckling är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vad innebär ekologisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara och skydda miljön, säkerställa att resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och minska negativ påverkan på naturen.

Vad innebär social hållbarhet?

Social hållbarhet syftar till att främja rättvisa, jämlikhet och människors välbefinnande genom att tillgodose grundläggande behov och skydda mänskliga rättigheter.

Vad innebär ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet innebär att uppnå en stabil och välmående ekonomi som möjliggör välstånd och utveckling för alla samtidigt som resurser används effektivt och långsiktigt.

Vilka är de globala målen för hållbar utveckling?

År 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling, även kända som Agenda 2030, som syftar till att bekämpa fattigdom, ojämlikheter, klimatförändringar och andra globala utmaningar.

Vilka är framtidens utmaningar för hållbar utveckling?

Framtidens utmaningar inkluderar att uppnå en hållbar energiförsörjning, skydda och restaurera ekosystem, främja hållbara städer och samhällen, och säkerställa hållbar konsumtion och produktion.
Shares: