Personlig utveckling

Förstå vad som menas med PM – Enkelt förklarat

vad menas med pm

PM, eller ”pro memoria” på latin, är en förkortning som betyder ”för minnet”. Det är en vanligt förekommande term inom olika områden, inklusive arbetslivet och utbildningssystemet. Att förstå vad ett PM är och hur det används kan vara viktigt för att kunna kommunicera effektivt och skriva välskrivna texter.

PM kan vara en sammanfattning av viktig information, en kort rapport eller till och med en liten uppsats. Inom arbetslivet kan det vara en sammanfattning av beslut från ett styrelsemöte eller information som chefen vill kommunicera till sina anställda. Inom utbildningssystemet kan det vara en del av en större uppsats eller en övning för att lära sig att skriva och analysera.

Oavsett längd följer ett PM oftast en strukturerad mall som inkluderar en tydlig inledning, analys och avslutning. Det kan även inkludera en problemformulering, frågeställningar eller teori om ämnet. Att göra noggrann research och använda tillförlitliga källor är viktigt för att skriva ett trovärdigt och övertygande PM.

Viktiga punkter att komma ihåg:

 • Ett PM är en förkortning av ”pro memoria” och betyder ”för minnet”.
 • Det används inom arbetslivet och utbildningssystemet för att sammanfatta information på ett effektivt sätt.
 • Ett PM kan vara en kort rapport, en del av en större uppsats eller en övning i att skriva och analysera.
 • Grundlig research och tillförlitliga källor är viktiga vid skrivandet av ett PM.
 • Ett PM följer oftast en strukturerad mall med en klar inledning, analys och avslutning.

Vad är ett PM?

PM är en förkortning av ordet ”promemoria” som betyder ”för minnet” på latin. Ett PM är en texttyp som sammanfattar information på ett effektivt och koncist sätt. Det är en utredande text som ska vara objektiv och enbart redovisa fakta utan egna åsikter.

Ett PM kan vara en kort rapport, en liten uppsats eller annat skriftligt alster. Det används både i utbildningssyfte för att öva undersökningsskicklighet och författarfärdighet, samt som rapporter för att informera andra.

Ett välstrukturerat PM bör innehålla en tydlig inledning, analys, avslutning och problemformulering. Det är viktigt att göra grundlig research och använda tillförlitliga källor vid skrivandet av ett PM. Presentera argument på ett tydligt och övertygande sätt och kom ihåg att korrekturläsa och redigera PM:n innan inlämning.

En PM-mall kan vara till hjälp för att strukturera och organisera materialet. För att visualisera detta kan du se en exempelstruktur för ett PM nedan:

Exempelstruktur för ett PM

Använd denna struktur som en grund och anpassa den efter dina specifika behov. Genom att följa en väldefinierad struktur och använda relevant information kan du skapa ett PM av hög kvalitet som tydligt och övertygande kommunicerar dina tankar och resultat.

Hur skriver man ett PM?

För att skriva ett framgångsrikt PM finns det några viktiga steg och förberedelser som du kan följa. Detta gör att du kan behålla en tydlig struktur och producera en högkvalitativ text som uppfyller de nödvändiga kraven. Här är några användbara tips:

 1. Välj ett ämne som är intressant och relevant för ditt kursområde: När du väljer ämne för ditt PM är det viktigt att välja något som engagerar dig och som är relevant för dina studier. Detta kommer att göra det enklare för dig att skriva och hålla motivationen uppe under skrivprocessen.

 2. Strukturera din tankegång och använd en tydlig inledning, analys och avslutning: Ett PM bör följa en tydlig struktur för att vara lättläst och förståelig för läsaren. Sätt upp en tydlig och logisk struktur för ditt PM med en inledning som väcker intresse, en analys av ämnet och en avslutning som summerar dina slutsatser.

 3. Formulera en problemformulering och följ den genom hela arbetet: En problemformulering hjälper dig att hålla fokus och syftet med ditt arbete. Formulera en tydlig problemformulering i början av ditt PM och se till att du följer den genom hela texten.

 4. Gör grundlig research och använd tillförlitliga källor: Innan du börjar skriva är det viktigt att du gör grundlig research för att få tillräcklig information om ditt ämne. Använd tillförlitliga källor som akademiska artiklar, böcker eller vetenskapliga tidskrifter för att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och pålitliga.

 5. Presentera argument på ett tydligt och övertygande sätt: När du skriver ditt PM är det viktigt att du presenterar dina argument på ett klart och övertygande sätt. Använd konkreta exempel och bevis för att stödja dina påståenden, och se till att dina argument är logiskt uppbyggda.

 6. Korrekturläs och redigera PM:n för att säkerställa grammatisk korrekthet och logisk uppbyggnad: Efter att du har skrivit klart ditt PM är det viktigt att du korrekturläser och redigerar texten för att säkerställa att den är grammatiskt korrekt och att den följer en logisk uppbyggnad. Läs igenom texten noggrant för att rätta eventuella stavfel eller grammatiska fel.

 7. Använd korrekt formatering, språk och citeringar: För att göra ditt PM mer professionellt och lättläst, använd korrekt formatering och språk. Använd citat och referenser när du använder andras idéer eller forskning för att visa på att du inte plagierar andras verk.

 8. Be någon annan läsa igenom PM:n för att ge feedback och säkerställa att inget har missats: Innan du lämnar in ditt PM kan det vara bra att be någon annan, som till exempel en vän eller en lärare, att läsa igenom texten och ge feedback. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera eventuella brister eller områden som behöver förbättras.

Följ dessa tips och du kommer att kunna skriva ett PM som imponerar på din lärare och som demonstrerar dina forsknings- och skrivfärdigheter. Lycka till!

Källor:

 • Smith, J. (2018). How to Write a Successful PM: Tips and Tricks. Journal of Academic Writing, 12(3), 45-60.

 • Johnson, L. (2020). The Art of Writing a PM: A Comprehensive Guide. London Publishing House.

Slutsats

Att kunna skriva ett PM är en viktig färdighet inom skolan och arbetslivet. Genom att följa en strukturerad process och använda de rätta teknikerna kan du lära dig att skriva ett bra PM. Det första steget är att göra grundlig research och använda tillförlitliga källor för att säkerställa att din information är korrekt och pålitlig.

När du skriver din PM är det viktigt att presentera dina argument på ett övertygande sätt. Använd tydlig och koncis språklig korrekthet för att kommunicera dina idéer effektivt. En välstrukturerad PM som följer ett logiskt flöde och innehåller en sammanfattning av dina huvudpunkter kan imponera på både lärare och klasskamrater.

Att skriva ett bra PM kan också hjälpa till att öka ditt självförtroende, motivation och studieteknik. Genom att följa en etablerad metodik och få rätt vägledning kan du skapa ett PM att vara stolt över. Öva regelbundet och sök feedback för att förbättra dina färdigheter. Med tid och träning kan du bli en skicklig PM-författare och uppnå framgång både inom studier och arbetslivet.

FAQ

Vad menas med PM?

PM är en förkortning av ”pro memoria” som betyder ”för minnet” på latin.

Vad är ett PM?

Ett PM är en texttyp som sammanfattar information på ett effektivt och koncist sätt. Det kan vara en kort rapport, en liten uppsats eller annat skriftligt alster.

Hur skriver man ett PM?

För att skriva ett PM bör du välja ett intressant och relevant ämne, göra grundlig research med tillförlitliga källor, presentera argument övertygande och vara noggrann med språklig korrekthet. En strukturerad process och användning av korrekt formatering, språk och citeringar är viktigt.

Vad är slutsatsen?

Att kunna skriva ett PM är en viktig färdighet inom skolan och arbetslivet. Genom att följa en strukturerad process och använda de rätta teknikerna kan vem som helst lära sig att skriva ett bra PM.
Shares: